loading...

W placówce znajdują się pracownie i sale  rehabilitacyjno - terapeutyczne, których celem jest poprawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców i pomoc w twórczym przeżywaniu codzienności:

Sala wzbudzania aktywności motorycznej

Z tej sali korzystają zarówno nauczycielki pracujące z mieszkańcami w naszym Domu jak i pracownicy Domu oraz wolontariusze.  Na  specjalistycznych zajęciach w tej pracowni mieszkańcy uczą się zaufania do siebie, zyskują poczucie bezpieczeństwa, uczą się współpracy i odpowiedzialności, odczuwają radość. Metody tu stosowane, to przede wszystkim metoda Weroniki Sherborne i metoda Ch. Knilla

Podstawowe założenia metody W. Sherborne to rozwijanie przez ruch:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego
 • świadomości przestrzeni i działania w niej
 • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązania bliskiego kontaktu.
   

Ważne miejsce w metodzie zajmuje wielozmysłowa stymulacja psychomotoryczna i społeczna, oparta o ruch jako czynnik wspomagania. Istota metody Ch. Knilla polega na prowadzeniu wyraźnie ustrukturalizowanych sesji. W zależności od celów i problemów osoby przebieg każdej sesji określany jest przez specjalny scenariusz. Celem tej metody jest stworzenie odpowiednich warunków wspierających rozwój prawdziwej komunikacji.
 

W terapii zabawą uczestniczą osoby z upośledzeniem umysłowym każdego stopnia. Wykorzystywane są tutaj takie metody jak:

 • metoda terapii zabawą wg Jernberg
 • niedyrektywna terapia zabawą wg Axline
 • zabawy paluszkowe
 • baraszkowanie
   

Metoda terapii zabawa wg Jernberg przeznaczona jest dla osób, w szczególności dzieci, u których występują różne problemy mocjonalne, zaburzenia zachowania oraz trudności  w przystosowaniu społecznym.
Niedyrektywna terapia zabawą została oparta na koncepcji Axline. Zasadniczą cechą oddziaływań terapeutycznych opartych na dowolnej zabawie osoby uczestniczącej w terapii jest jej dowolność, brak "podpowiedzi" (dyrektyw) ze strony terapeuty.

W sali tej można też zwyczajnie się pobawić w wolnym popołudniowym czasie pod czujnym okiem opiekunki czy wolontariuszki.

Sala doświadczania świata

 

Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach wyciszających lub pobudzających do aktywności życiowej poprzez dostarczanie bodźców z zewnątrz np. wzrokowych, dotykowych, słuchowych, węchowych. Wielozmysłowe poznawanie świata wspomaga poczucie odrębności od tego, co je otacza oraz poczucie indywidualności. Zajęciom relaksacyjnym towarzyszy muzyka, która dostarcza pozytywnych przeżyć. Mieszkańcy wspaniale reagują na nastrój w muzyce. W wyniku jej słuchania ożywiają się, na ich twarzy pojawia się uśmiech, zadowolenie. Muzyka działa antydepresyjnie, uspokajająco, rozluźniająco itp. Jedni preferują muzykę głośną, skoczną, inni zaś cichą i relaksacyjną. W czasie takich zajęć następuje wytworzenie się wspólnoty przeżyć i związków emocjonalnych, uspołecznienie, odprężenie i relaks.
 

Zajęcia rewalidacyjno - uspołeczniające
obejmują między innymi:

 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia
 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.

Jest stosowana przez nauczycieli łącznie z metodą pielęgnacji wychowującej. Nauczyciele w umiejętny sposób wplatają elementy rehabilitacji w codzienne czynności pielęgnacyjne, co jest podstawą kontaktu społecznego, zapewnia podopiecznym stałość doświadczeń oraz przewidywalność zdarzeń. Program pracy traktowany jest wybiórczo, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Także włączanie poszczególnych osób do codziennego życia Domu i najbliższej społeczności sprawia, że nasi mieszkańcy integrują się z otoczeniem i stają się żywą i ważną grupą społeczną.

Pracownia gospodarstwa domowego

Sprawniejsze osoby chętnie samodzielnie sprzątają swoje pokoje i pomieszczenia służące wszystkim mieszkańcom, przy pomocy instruktorki przyrządzają różne dania, dekorują stoły. Umiejętności nabyte na tych zajęciach są bardzo cenne przy przyjmowaniu gości odwiedzających poszczególne osoby. Często w czasie wolnym, szczególnie wieczorem dziewczyny już bez pomocy instruktorki spotykają się i częstują samodzielnie wykonanymi posiłkami. Uczestnictwo w zajęciach gospodarstwa domowego daje poczucie własnej wartości, samodzielności i sprawstwa. Sprawniejsze dziewczyny chętnie pomagają mniej sprawnym, współdziałają miedzy sobą i umacniają więzi przy wspólnych zajęciach i wspólnym stole.

Pracownia hafciarstwa i robótek ręcznych

Dziewczęta i kobiety, mimo znacznego upośledzenia, po wielu ćwiczeniach manualnych i przy ogromnym zaangażowaniu instruktorki opanowały wspaniale trudna sztukę hafciarsko - dziewiarską. W zajęciach uczestniczą mieszkanki o różnym stopniu upośledzenia, które interesują się robótkami ręcznymi. Tutaj podczas zajęć usprawniana jest motoryka mała, koordynacja wzrokowo-ruchowa, estetyczne wykonanie zadania, kształtowanie cierpliwości poprzez stopniowe wydłużanie czasu pracy. Prace dziewcząt eksponowane są na gazetkach, wystawach, sprzedawane na różnego typu kiermaszach. Osoby z głębokim upośledzeniem wykonują proste rzeczy takie jak np. prucie starych wełnianych ubrań.

Wykonywane prace są bardzo interesujące:

 • haftowane obrusy
 • serwetki
 • poduszki
 • tkane gobeliny
 • wełniane zabawki
 • szaliki i rękawiczki
 • ozdoby ze sznurka
 • ozdoby robione na szydełku

Pracownia  plastyczna

W pracowni tej  mieszkańcy doskonalą swoje umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się igłą i nitką
 • odwzorowywania
 • darcia gąbki, waty w różne kształty
 • wycinania elementów
 • segregowania wg wielkości i kształtu

Podstawowym celem pracy z osobami upośledzonymi umysłowo w tej pracowni jest optymalny ich rozwój i pełne przystosowanie do życia codziennego, w granicach indywidualnych możliwości jednostki.

Podczas zajęć obowiązują podstawowe zasady rewalidacji:
 

 • zasada akceptacji
 • zasada pomocy
 • zasada indywidualizacji
 • zasada terapii pedagogicznej

Ciekawą formą terapeutyczną, bardzo lubianą przez mieszkanki są zajęcia plastyczne, mające wpływ na wszechstronny rozwój osób upośledzonych umysłowo. Uczestnictwo w tych zajęciach przynosi im radość, wywołuje wiele przeżyć i pozytywnych emocji, a przede wszystkim usprawnia manualnie, prowokuje do samodzielnego wysiłku.
Mieszkanki pracują różnymi technikami plastycznymi takimi jak: ołówek, kreda, akwarela, flamaster, pisak, pastele, cienkopis, kredka, farby, farby do szkła, ugniatanie gliny, naklejanie nitek, kruszenie styropianu i inne, wykonując różnego typu prace: malarskie, wydzierani, wycinanki, papieroplastykę, modelowanie w glinie, masie solnej, gipsie. Tego typu techniki plastyczne przyczyniają się do poznania otaczającego je świata oraz, co najważniejsze, ukazują wnętrze Autorów. Ich prace wzruszają swoja treścią, swoistą wymową, bogatą kolorystyką.
W czasie wiosenno - letnim zajęcia prowadzone są w plenerze. Jedna z mieszkanek dziewczyna, która ma niesprawne dłonie, maluje przede wszystkim farbami, trzymając przybory w ustach. Robi to z fascynacją i niemałą wprawą, a co ważne, z zaciętością i uporem, tworząc wspaniałe prace.

Sala teatralna

Sala ta służy do występów zaproszonych grup teatralnych, których widzami są mieszkańcy naszgo Domu i przygotowywania występów naszych podopiecznych. Możliwość udziału w przedstawieniach wzbogaca osobowość, pozwala ujawnić swoje zainteresowania, rozbudza je i kształtuje.
Grupa teatralna wystawia również pantomimy, które są formą wyrażania siebie, swego stosunku do innych przy pomocy gestów, mimiki, ruchu, bez słów.
Jak łatwo i dobrze radzą sobie z tym mieszkańcy - widać na scenie. Ta forma pracy ma również wartości terapeutyczne. Pomysły i tematy są dopasowane do możliwości poszczególnych aktorów i ich oczekiwań. W ostatnich latach wystawiane są integracyjne spektakle przez niepełnosprawnych mieszkańców i wolontariuszy.

 

1 procent

Wsparcie mieszkańców

Informacje do PIT-u /nazwa OPP:STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN, numer KRS: 0000055717. W części INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE CEL SZCZEGÓŁOWY 1% należy wpisać: DPS MIELŻYN / Bóg zapłać!

Veritas Logo

Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika

ul. Szkolna 15, Mielżyn, 62 - 230 Witkowo, tel. (61) 4775002, 4775013

tel/Fax (61) 4775012 / e-mail:dps_mielzyn@op.pl

Nasze konto: bz wbk | Oddział w Słupcy

Kod swift: wbkpplpp Nr 25 1090 1216 0000 0000 2101 7238

Opp 1%: Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan

KRS: 0000055717 Cel: DPS Mielżyn